Gëff Beien en Doheem

Du hues e schéine Gaart oder e Gebai mat engem flaachen Daach, deen zu all Moment akzessibel ass, bass intresséiert der Ëmwelt eppes Guddes ze doen  a Beiekëschten op deng Propriétéit ze stellen, ëm déi´s du dech net këmmere wëlls, bzw kanns,  da bass du hei genau richteg.

Wéi funtionéiert dat?

1

Du hëls Kontakt op mat EisBeien A.s.b.l. a renseignéiers dech, ob mir nach Këschten, bzw Beievölker zur Verfügung hunn. Mir machen dann e RDV zesummen aus, fir dass mir eis d'Lokalitéit eng Kéier kënnen ukucke kommen.

2
3

Däin Terrain muss fir eis zu all Moment akzessibel sinn (08h00-19h00).  Et gi keng RDV virgeschloen, well dëst einfach ze vag, an virun allem wiederofhängeg ass an eis eng noutwenneg Flexibilitéit géing ewechhuelen.

4

Wann  alles  passt,  da wäerte  mir   3  Këschten   (Rüschen)  opstelle
kommen.

Du hues d'Méiglechkeet selwer ëmmer live dobäi ze sinn,  wa mir eng Kontroll maache kommen. Mir erhoffen eis duerch dëst Angebot den Intressi bei dir ze erwächen, fir awer vläicht selwer Beienziichter ze ginn.