Du wëlls Member ginn?

Memberskaart

Du mëss een Ordre permanent op un EIS BEIEN A.s.b.l. vu 60€ pro Joer mat der Mentioun "Lafend Joer" a schécks eis d`Confirmatioun via mail.

Soubal di Suen op eisem Kont sinn, wäerts du vun eis eng Email kréie mat alle wichtegen an aktuellen Informatiounen.

Wat bedeit et elo konkret, dass Du am Besëtz vun dëser Memberskaart bass?

  • Du weess, dass du indirekt eppes mëss fir eise Liewensraum z'erhalen.

  • Du erméiglechs neie Beienziichter eng gutt Ausbildung, di sech doduerch e besseren Ëmgang mat Beien kënnen uneegnen.

  • Du dréis eppes zu der Subventioun vun neie Beienziichter bäi.En Deel vun Denge Suen gëtt dofir geholl, wëll Blummen (Bienenweiden) ze séinen 10 m2.

  • Mir invitéieren dech op eis zwee grouss Eventer am Joer, wou mir dann e groussen Deel vun eisem Hunneg ënnert de Memberen wäerten verdeelen als Merci fir deng Ënnerstëtzung vun EIS BEIEN A.s.b.l.

  • Du profitéiers vun 20 % op all Glas Hunneg wat s Du bei EIS BEIEN A.s.b.l. keefs an och op all aner Produiten, di mir an d'Zukunft wäerten ubidden.

Du kanns selwer zu all Moment op eis zoukommen a Beienziichter ginn.